ഏത് അഴുക്ക് വെള്ളവും കുടിക്കാം. ! താരംഗമായി life straw

ഏത് അഴുക്ക് വെള്ളവും ഞൊടിയിടയിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കുടിവെള്ളമായി മാറുന്ന ലൈഫ് സ്ട്രോ കൗതുകമാകുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച്  പ്രമുഖ വ്ലോഗ്ഗർ ജിയോ ജോസഫ് തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ കാണാം

........ 

 Life straw വാങ്ങാനായി താഴെ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

https://bit.ly/3mbIWW6