വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ

വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ

സൈറ്റുകളും വിശദ വിവരങ്ങളും👇

AMAZON
Great Indian Festival Sale (Starts 17th Oct, 16th for Prime Members) 

Bank Offer : 10% Discount With HDFC Cards.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക 👇

https://bit.ly/3lOgZnh

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

FLIPKART:

The Big Billion Days (16th – 21st October) 

Bank Offer : 10% Discount With SBI Cards.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക 👇

https://bit.ly/3k4fj8M

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

MYNTHRA

Big Fashion Festival (16th-22nd October ) 

Bank Offer : 10% Discount With ICICI Cards

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക 👇

https://bit.ly/2FynUkZ


▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

AJIO

Ajio Giant fashion sale
October 15 -19
50% to 90% offer

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക 👇

https://bit.ly/3nUU7nZ