കോവിഡ് വന്നോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ? എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം

കോവിഡ് വന്നോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ   ? എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോവിഡ് വന്നോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ   ? എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം