ഓർഡർ ചെയ്തത് പവർബാങ്കിന്; കിട്ടിയത് മൊബൈൽ ഫോൺ; അഭിനന്ദിച്ച് ആമസോണും