സ്വർണ ചെയ്ൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ

നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ആണ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ . പല പല ഡിസൈനുകളിൽ നാം ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു  . എന്നാൽ ഈ ഡിസൈനുകളിലേക് സ്വർണസത്തിനെ മാറ്റാൻ ഒരു പാട് പണികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ഒരു സ്വർണ ചെയ്ൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വുടെയോ ആണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ  കാണാം